Friday, July 30, 2010

Tambah Ilmu

Bahasa Melayu Klasik


Bahasa Melayu Kuno digantikan dengan Bahasa Melayu Klasik. Peralihan ini dikaitkan dengan kedatangan agama Islam yang ke Asia Tenggara pada abad ke-13.

Isi kandungan

[sorok]

Ciri ciri bahasa Melayu klasik

Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Ciri-ciri bahasa klasik ialah:

 • Ayat yang panjang, berulang, dan berbelit-belit.
 • Mempunyai banyak ayat pasif dan songsang
 • Menggunakan bahasa istana
 • Menggunakan kosa kata klasik spt. ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)
 • Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) spt. sebermula, alkisah, hatta, adapun.
 • Banyak menggunakan partikel pun dan lah
 • Menggunakan aksara jawi, iaitu aksara yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan.
 • Telah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan dan pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum.
 • Frasa dan ayat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu (dari terjemahan I’lamL, maka kemudian daripada itu (dari Amma ba’du); atau pada ayat sunat berbuka atas tamar dan lain-lain. Frasa dan ayat bentuk ini wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teks-teks bahasa Arab.
 • Unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu spt. dalam bid ilmu Kalam, Tasawuf, ilmu Aqa’id al-Iman dan lain-lain. Ini berbeza dengan bahasa Melayu zaman kuno atau Hindu.

Batu Bersurat

Bukti kegemilangann Bahasa Melayu Klasik boleh dilihat daripada tiga batu bersurat yang penting. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

 • Batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) ditulis dalam huruf India mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.
 • Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380) masih memakai abjad India buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat
 • Batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) ditulis dalam tulisan Jawi. Ini membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.

Zaman Kegemilangan

Zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik berlaku setelah pemimpin kerajaan kerajaan Melayu memeluk Islam dan mempelajari bahasa Arab daripada pedagang Islam daripada Arab dan India. Ini menyebabkan penyerapan unsur unsur Arab dan Parsi dalam bahasa Melayu. Zaman ini boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu:

Tokoh dan Hasil Karya

Antara tokoh-tokoh penulis yang penting dalam bahasa Melayu Klasik ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Hasil karya yang terkenal pula ialah:

 • Hikayat raja-raja pasai
 • Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
 • Hikayat Amir Hamzah
 • Bustanus Salatin
 • Sulalatus Salatin
 • Sejarah Melayu
 • Hikayat Iskandar Zulkarnain
 • Hikayat Hang Tuah
 • Misa Melayu
 • Tajus Salatin

Lihat juga

Bahasa Melayu Kuno


Sebuah inskripsi Bahasa Melayu Kuno yang digelar Kawi ditemu di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan, Malaysia.

Sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat dikenali sebagai Bahasa Melayu Purba. Bahasa ini kemudiannya dinamakan Bahasa Melayu Kuno setelah mendapat pengaruh India. Bahasa Melayu Kuno mencapai kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Mereka yang bertutur bahasa Melayu Kuno merangkumi Semenanjung Tanah Melayu (Kini Semenanjung Malaysia), Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa Melayu Kuno diterima ramai kerana:

 • Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar.
 • Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat
 • Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa.

Pengaruh Sanskrit dan Hindu

Bahasa Melayu Kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Ini adalah kerana kebanyakan masyarakat Melayu ketika itu beragama Hindu dan Bahasa Sanskrit telah menjadi bahasa bangsawan dan mempunyai hierarki yang tinggi. Selain itu, sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan juga antara penyebab bahasa asing seperti sanskrit diterima. Ini boleh dibuktikan daripada pengaruh tulisan atau aksara Pallava dan Devanagari yang datang dari India, kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, rangkai-rangkai kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, dan fonem-fonem Sanskrit. Kesan daripada bahasa sanskrit ini menyebabkan penambahan kosa kata Bahasa Melayu Kuno. Contoh contoh perkataan yang diambil daripada Bahasa Sanskrit adalah seperti syukasyitta, athava, karana, tatakala dan sebagainya. Bahasa Melayu Kuno tidak mempunyai pengaruh Parsi atau Arab.

Perkaitan antara Bahasa Melayu Kuno dan Bahasa Melayu Moden dapat dilihat daripada perkataan perkataan yang kekal daripada dulu sehingga sekarang seperti curi, makan, tanam, air dan sebagainya, serta perkataan yang mempunyai bentuk atau format yang serupa seperti dalam jadual jadual di bawah:

Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu
vulan bulan
nasyik asyik
nayik naik
mangalap mengambil
mamava membawa
saribu seribu
dangan dengan
vanakna banyaknya
sukhacitta sukacita
ko ke
sarivu seribu
samvau sampan
datam datang

Awalan ni- menjadi di-

Penggunaan awalan di- dalam Bahasa Melayu Moden sama dengan awalan ni- dalam Bahasa Melayu Kuno dan awalan diper- sama seperti nipar-.

Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu
nimakan dimakan
niminumna diminumnya
niparvuat diperbuat

Awalan mar- menjadi ber-

Awalan ber- dalam Bahasa Melayu moden hampir sama dengan awalan mar- dalam Bahasa Melayu Kuno.

Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu
marvanum berbangun
marvuat berbuat
marlapas berlepas

Akhiran -na menjadi -nya

Akhiran -na yang digunakan dalam Bahasa Melayu Kuno sama dengan -nya pada masa kini.

Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu
vinina bininya
vuahna buahnya

Ringkasan

Secara ringkasnya berikut merupakan ciri ciri Bahasa Melayu Kuno

 • Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit seperti tatkala, air dan sebagainya
 • Bunyi b ialah w dalam Bahasa Melayu Kuno. Contohnya bulan ialah wulan
 • Bunyi e pepet tidak wujud. Contoh: dengan - dngan atau dangan
 • Awalan ber- ialah mar- dalam Bahasa Melayu Kuno (contoh: berlepas-marlapas)
 • Awalan di- ialah ni- dalam Bahasa Melayu Kuno (Contoh: diperbuat - niparvuat)
 • Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta)
 • Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua - samuha; saya - sahaya)

Batu bersurat dan candi

Salah satu bukti sejarah bahasa Melayu yang penting ialah batu bersurat. Beberapa batu telah ditemui di sekitar Sumatera dan Jawa yang memperlihatkan penggunaan Bahasa Melayu kuno pada abad ke-7. Tulisan yang digunakan ialah aksara (alphabet) Pallawa iaitu sejenis tulisan yanb berasal dari selatan India. Berikut adalah antara batu bersurat yang ditemui.

Pengaruh agama Hindu dan Buddha cukup kuat dalam bahasa dan budaya pada zaman bahasa Melayu kuno. Bahkan banyak candi yang dibina di Alam Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha dari India, seperti candi-candi di Lembah Bujang, Muara Takus dan Pagarruyung di Sumatera, dan candi Borobodur dan Prambanan di Pulau Jawa.

Bahasa Melayu Kuno dan Kerajaan Melayu

Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang diguna pakai dalam kerajaan Melayu kuno. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno yang diketahui adalah (tidak menurut sebarang susunan) ialah

Wednesday, July 28, 2010

Mai KajiAlih bahasa Prosa moden


Tips:

1. Ayat cakap ajuk tukar kepada ayat cakap pindah.

2. Ayat itu seharusnya ayat aktif [ gunakan sedapat yang boleh kata kerja berimbuhan ' me' yang menunjukkan perbuatan itu terhasil daripada percakapan/pertuturan].

Contoh : menyatakan, mendakwa, memberitahu, mengatakan, menuduh, meminta, menyuruh, melarang, menerangkan,menjelaskan, etc.

3. Semua ayat mestilah dalam bentuk ayat penyata, BUKAN Ayat Tanya.

4. Ayat yang terhasil dalam alih bentuk bahasa seharusnya ayat komplemen, BUKAN Ayat Relatif.

Contoh : KhirKhan mengatakan yang dia sudah makan. [x]
Khir khan mengatakan bahawa dia sudah makan. [/]

5. JANGAN gunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Gunakan kata ganti nama diri ketiga sahaja.
Contoh : " Kita mesti pulang sekarang," Khirkhan bersuara.
Khirkhan mengatakan bahawa MEREKA mesti pulang.
6. Jangan gunakan sendi nama kepada selepas kata kerja tertentu, terutama
'memberitahu, menjelaskan, menerangkan'

Contoh : Khirkhan memberitahu kepada Dr Talib bahawa.....[x]

7. Konsep masa mesti dipatuhi dalam ayat cakap pindah.
Contoh :
ini - hari itu
sekarang - pada masa itu , pada waktu itu
tadi - sebelum itu
nanti - pada masa yang lain
esok - hari berikutnya/keesokan harinya
semalam - hari sebelumnya
kelmarin - dua hari berikutnya
lusa - dua hari berikutnya
bulan depan - bulan berikutnya

8. Jangan tulis ayat yang ada kata tanya.
Contoh: KhirKhan ingin tahu bagaimana hendak membuat kuih koci.[x]
Khirkhan menanyakan Linda adakah Linda sudah makan. [x]

Tips menulis ayat cakap pindah

1. Ayat Cakap Ajuk penyataan.
Formula : Subjek + Kata Kerja (imbuhan 'me') + kata hubung
komplemen 'bahawa'+ isi
Contoh : "Saya suka kamu Yati", kata Khir.
Khir + mengatakan + bahawa + dia suka Yati
* Kata hubung komplemen bahawa BUKAN sesuatu yang wajib ada, bagi sesetengah kata kerja, kata hubung itu tidak perlu digunakan.
Contoh : " Awaklah orang yang mengambil selipar saya" kata Upin kepada Rajoo.
Upin mendakwa Rajoo mengambil seliparnya.
* Bagi kata kerja 'menanyakan', 'memberitahu' , letakkan kata nama selepasnya.
Contoh : menanyakan Rajoo, memberitahu Rajoo bahawa

Ayat Cakap Ajuk Pertanyaan.

1. Buang semua kata tanya.
2. Ayat tanya yang menghasilkan jawapan pilihan 'ya' atau 'tidak' / 'sudah' atau 'belum' gunakan formula berikut.

Subjek + ingin tahu/menanyakan + sama ada + isi ...... atau

Contoh : " Awak sudah makan" tanya Khirkhan kepada Asha.

Khirkhan ingin tahu sama ada Asha sudah makan atau belum.
Khirkhan menanyakan Asha sama ada Asha sudah makan atau belum.

3. Ayat tanya yang ada kata tanya 5W1H, gunakan formula berikut.

Subjek + ingin tahu / menanyakan + ( tukar kata tanya dalam isi).

Contoh : " Mengapa awak makan, Asha? tanya Khirkhan.

Khir khan ingin tahu sebab Asha makan.
Khirkhan menanyakan Asha sebab Asha makan.

4. Setiap ayat cakap ajuk mesti ditukar kepada ayat cakap pindah. Ada calon terlupa hal ini kerana dialog seorang penutur telalu banyak. JANGAN sesekali menulis isi sahaja.

5. Tukar kata tanya ;

bagaimana - cara, kaedah, teknik

kenapa/mengapa - sebab, faktor, punca

siapa - orang/ sesiapa/ lihat teks asal, cth.. siapa ambil buku saya? tanya Cikgu Za kepada pelajar-pelajarnya... 'siapa' dalam soalan itu, tukar kepada 'pelajar'. cth jawapan.. Cikgu Za ingin tahu nama pelajar yang mengambil bukunya.

berapa - bilangan, kuantiti, jumlah

apa - perkara, hal, benda, apa-apa, jenis dll

mana - tempat, lokasi, destinasi, arah tujuan, mana-mana

Contoh:

Teks asal:

"Ke mana kaupergi, telah tiga hari tak pulang-pulang Yem?""Mencari kerja, mak. Dan sekarang saya pulang dengan membawa berita gembira," jawabnya sambil membuka bajunya yang basah"Sudahkah dapat kerja?""Sudah mak, suatu kerja yang sangat menyenangkan. Kita akan senang, akan hidup mewah. Lihatlah duit dan pakaian ini, Yem bawa untuk kita".

Jawapan Pelajar 1:
Mak bertanya kepada Yem ke manakah dia telah pergi selama tiga hari dan tidak pulang ke rumah. Yem memberitahu maknya bahawa dia pergi mencari kerja dan dia membawa pulang berita gembira sambil membuka bajunya yang basah. Emaknya bertanya kepada Yem bahawa dia sudah mendapat kerja atau belum. Yem memberitahu maknya bahawa dia sudah mendapat kerja dan kerjanya adalah sangat senang. Yem juga memberitahu ibunya bahawa mereka akan hidup senang dan mewah sambil menunjukan wang dan baju dan berkata bahawa Yem membawakannya untuk mereka berdua.


Ulasan jawapan pelajar 1:
1. Pelajar ini masih mengekalkan kata tanya "ke mana"
2. Hanya menggunakan panggilan 'mak' untuk emak Yem.
3. Kesalahan ejaan bagi perkataan "menunjukkan"
4. Menggunakan kata hubung yang tidak tepat iaitu "bahawa" (Yang tepat ialah "sama ada")
5. Sebahagian besar jawapan alih bentuk teks tidak tepat dan tidak menggambarkan ciri-ciri wacana yang baik.


Contoh jawapan Pelajar 2:
Emak ingin tahu Yam pergi ke mana setelah tiga hari tidak pulang. Yem menyatakan bahawa dia mencari kerja, dan sekarang dia pulang dengan membawa berita gembira kepada emaknya sambil Yem membuka bajunya yang basah. Emak ingin tahusama ada Yem sudah dapat kerja atau tidak. Yem memberitahu emaknya bahawa dia sudah dapat kerja dan kerja itu sangat menyenangkan. Tambah Yem lagi, kita akan senang dan akan hidup mewah. Yem meminta emaknya melihat duit dan pakaian yang dia bawa untuk dia dan emaknya.Ulasan terhadap jawapan Pelajar 2:
1. Pelajar ini masih mengekalkan kata tanya iaitu 'ke mana
2. Pelajar ini tidak menukarkan konsep masa iaitu 'sekarang' kepada "pada masa itu".
3. Penggunaan kata ganti nama yang tidak tepat iaitu "kita", sepatutnya "mereka"
4. Jawapan Pelajar 2 lebih baik daripada jawapan Pelajar 1.


Cadangan jawapan bagi soalan ini:

1. Emak Yem ingin tahu tempat Yem pergi setelah tidak pulang selama tiga hari.
2. Sambil membuka bajunya yang basah, Yem menyatakan bahawa dia pergi mencari pekerjaan.

3. Yem juga mengatakan bahawa dia pulang dengan membawa berita gembira pada waktu itu.
4. Emak Yem ingin tahu sama ada Yem sudah mendapat pekerjaan atau tidak.
5. Yem menyatakan bahawa dia sudah mendapat pekerjaan, iaitu pekerjaan yang sangat menyenangkan mereka.
6. Menurutnya lagi, mereka akan senang dan akan hidup mewah.

7. Yem menyuruh emaknya melihat wang dan pakaian yang dibawa untuk mereka.

Monday, July 19, 2010

Rumusan

Latihan Merumus Karangan

Sejak kewujudan manusia, pendidikan sudah bermula. Melalui pendidikan, manusia membina tamadun, kemajuan, dan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan menjadi nadi kehidupan manusia dari dahulu, sekarang, dan akan datang. Pengertian pendidikan tidak dilihat dari satu sudut semata-mata, tetapi mencakupi aspek persekolahan formal, latihan, dan proses pembentukan sahsiah. Pada masa yang sama, semua proses berkenaan saling berkait secara berterusan.

JAWAPAN

Pendidikan bermula sejak kewujudan manusia. (1) Manusia membina tamadun/kemajuan dalam hidup (2) yang menjadi nadi kehidupan mereka / manusia. (3) Pendidikan mencakupi aspek persekolahan, latihan dan pembentukan sahsiah (4) yang saling berkait. (5)

**
Calon perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 intipati yang disenaraikan.
Jika jumlah perkataan telah melebihi, potong bahagian intipati yang kurang penting.

bahan sumber : bmstpm.blogspot

Friday, July 16, 2010KARANGAN STPM

khir

1 SOALAN KARANGAN

ASPEK

CONTOH SOALAN

Punca

Faktor

Sebab

1. Huraikan punca berlakunya kejadian tanah runtuh di negara ini.

2. Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing.

3. Kemukakan sebab golongan belia kurang berminat untuk menyertai pertubuhan sukarela.

4. Pada pandangan anda, mengapakah kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda berlaku?

Kesan

Faedah

Kepentingan

Peranan

5. Bincangkan kesan kejadian tanah runtuh kepada rakyat dan negara.

6. Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara.

7. Huraikan kepentingan penyertaan orang ramai dalam pertubuhan sukarela.

Peranan

Langkah

Usaha

Cadangan

8. Pada pendapat anda, bagaimanakah pihak-pihak tertentu memainkan peranan untuk menangani kejadian banjir kilat di tempat tinggal anda?

9. Kemukakan langkah untuk menangani kejadian tanah runtuh di negara kita berulang.

10. Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia.

11. Pada pandangan anda, bagaimanakah minat orang ramai yang kurang terhadap pertubuhan sukarela dapat ditingkatkan?


2 ISI KARANGAN

PELANCONGAN

Jelaskan faktor Malaysia menjadi destinasi pelancong asing.

Jelaskan faedah perkembangan industri pelancongan kepada rakyat dan negara.

Jelaskan usaha yang wajar dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia.

· banyak terdapat tempat yang menarik / bersejarah

· rakyat Malaysia berbilang kaum

· keamanan negara ini terjamin

· kerajaan dan badan swasta mengadakan promosi untuk menarik pelancong asing

· rakyat Malaysia peramah dan bernilai murni.

· menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat

· menambahkan infrastruktur/memajukan kawasan tertentu

· membantu perkembangan barangan kraf

· menambahkan pendapatan negara

· menaikkan imej negara pada kaca mata orang asing.

· mengenal pasti tempat pelancongan yang baharu

· menyediakan kemudahan ke destinasi pelancongan yang ada

· meningkatkan kempen / promosi

· meningkatkan usaha untuk mengekalkan keamanan negara

· menambahkan barangan kraf / seni warisan.


3 PENDAHULUAN KARANGAN

§ Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan.

§ Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan.

§ Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek.

§ Panjang pendahuluan, lebih kurang 80 patah perkataan.


Pendahuluan Contoh

Tabiat gemar membaca amat penting, terutama dalam era kesejagatan kini. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains, sejarah, bahasa, agama, dan isu semasa terdapat dalam bahan sedemikian. Melalui amalan ini juga, pembaca bukan sahaja dapat mengetahui perkara yang berlaku di sekeliling mereka, malah menyedari peristiwa di dunia luar. Memandangkan tabiat membaca amat penting, usaha untuk meningkatkan amalan tersebut dalam kalangan rakyat perlu dilakukan, terutama dalam kalangan anak-anak. Hal ini sesuai dengan peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Pendahuluan di atas dikatakan baik kerana penulis tidak memasukkan isi dalam perenggan pendahuluan. Pendahuluan tersebut juga tidak meleret-leret dan meyakinkan pembaca. Peribahasa yang dimasukkan juga sesuai. Penulisnya juga tidak melakukan kesalahan bahasa.

Andaikan anda pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan diminta untuk menyampaikan ceramah kepada ibu bapa dalam satu majlis di sekolah. Tajuk ceramah anda ialah “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang.” Sediakan teks ceramah anda itu.


Pendahuluan Contoh bagi Soalan Ceramah

Assalamualikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Berusaha En. Razak bin Abdullah, Pengetua SMK Kampung Tanjung, guru-guru, ibu bapa dan hadirin sekalian. Pada pagi ini, saya akan memperkatakan “peranan ibu bapa dalam melahirkan masyarakat penyayang.”

Hadirin yang dihormati,

Usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang sering diperkatakan oleh pemimpin negara kita. Hal ini demikian kerana masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang dapat hidup dalam suasana yang harmoni, aman, dan sejahtera. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk, seperti Malaysia, nilai tersebut amat penting, khususnya untuk mengukuhkan semangat perpaduan. Menyedari hakikat ini, usaha untuk melahirkan masyarakat penyayang hendaklah dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam merealisasikan masyarakat penyayang di bumi bertuah ini.


4 PERSEMBAHAN ISI KARANGAN

BORANG RANGKA PERSEMBAHAN ISI KARANGAN

ISI


HURAIAN


APA

BAGAIMANA

MENGAPA

LANJUTANNYA

Langkah

Kerajaan - mengadakan Kempen Cintailah Alam Sekitar

- Mengadakan forum, wawancara melalui televisyen - jemput tokoh alam sekitar

- Mengadakan peraduan - esei, cerpen, lukis poster - tema alam sekitar

Meningkatkan kesedaran orang ramai – generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar

Kempen yang berkesan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Cadangan

Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang faedah berjimat cermat.

- Beritahu anak-anak tentang kebaikan dan keburukan pembaziran

- Kaitkan dengan agama – cerita

- Didikan awal penting melentur buluh biarlah dari rebung

- Buat pemerhatian - puji / tegur anak-anak - tanam kesedaran

X

Punca jenayah juvana

Ibu bapa terlalu sibuk

X

- Banyak urusan – terlalu mengejar kebendaan – tiada masa untuk bersama dengan anak-anak

- Anak-anak berasa tidak diperlukan – keluar rumah

- Rakan – tempat mengadu

- Ada rakan yang merosakkan anak-anak - terjebak dalam jenayah juvana

Faktor belia tak minat pertanian

Pendapatan tidak menentu

X

- Berhadapan dengan pelbagai risiko – cuaca, serangan serangga, penyakit

- Lambat mendatangkan hasil

- Belia memilih bidang lain

- Bidang pertanian kurang sambutan

Kesan kemasukan pekerja asing

Kadar jenayah meningkat – kecurian, rompakan, pembunuhan

X

- Ada yang datang secara haram tidak mendapat pekerjaan

- Segelintir daripada mereka pernah menjadi penjenayah di negara asal

- Kesejahteraan hidup penduduk tempatan terjejas

- Timbul konflik dengan pendatang

- Boleh menjejaskan kestabilan politik negara ini


Pelajar X

Antara langkah-langkah untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotisme, ialah dengan menganjurkan kempen semangat patriotisme. Kempen-kempen ini haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme, tayangan filem dan lain-lain aktiviti. Hal ini semangat patriotisme dapat diwujudkan dalam diri masyarakat pada hari ini. Kanak-kanak juga akan melahirkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Kanak-kanak ini yang akan membangunkan negara pada masa yang akan datang.

Contoh Persembahan

Untuk melahirkan rakyat yang bersemangat patriotik, pihak kerajaan hendaklah mengadakan Kempen Patriotisme. Sehubungan dengan itu, media elektronik, terutama televisyen wajar dimanfaatkan untuk menghebahkan perkara ini kepada orang ramai. Aktiviti lain, misalnya ceramah, forum, dan wawancara tentang semangat patriotik boleh diadakan. Tayangan filem yang berkaitan dengan semangat tersebut, seperti filem Bukit Kepong, Leftenan Adnan, dan lain-lain perlu ditambah. Pertandingan melukis poster, menulis esei, dan menghasilkan karya kreatif yang bertemakan semangat kebangsaan perlu diperluas kepada semua pihak. Aktiviti yang sedemikian dipercayai dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan patriotisme dalam diri setiap rakyat di negara ini..


Huraian isi di atas, mantap, jelas, bermaklumat, dan bebas daripada kesalahan bahasa. Penulisnya dapat mematuhi kaedah persembahan yang diajarkan. Perkara yang diperkatakan dalam perenggan di atas mematuhi kehendak dalam BRPIK di atas.

Isinya apa?

Mengadakan Kempen Semangat Patriotik

Siapa yang

melaksanakannya?

Pihak kerajaan

Bagaimana kempen dijalankan?

· Mengadakan ceramah, forum, dan wawancara

· Mengadakan tayangan gambar

· Mengadakan pertandingan

Mengapakah kempen diadakan?

Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan semangat patriotik.

Contoh?

Filem Bukit Kepong dan Leftenan Adnan.


Yang berikut dikemukakan dua petikan persembahan isi karangan tentang faktor Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing. Petikan manakah yang lebih mematuhi cara persembahan seperti yang dicadangkan di atas?

Petikan A

Malaysia menjadi tumpuan pelancong asing kerana di negara ini banyak terdapat tempat yang menarik untuk dilawati. Di Malaysia, terdapat pantai yang indah untuk pelancong beristirahat. Selain itu, di sini juga terdapat pulau-pulau peranginan, tanah tinggi, dan hutan lipur yang menarik untuk dikunjungi. Keistimewaan tersebut tidak terdapat di tempat mereka. Oleh sebab itu, mereka memilih Malaysia untuk dikunjungi dan seterusnya menikmati keindahan alam ciptaan Ilahi. Mereka datang ke sini untuk bersiar-siar sambil menikmati udara pantai yang nyaman dengan suasananya yang menarik. Mereka mendapat kepuasan dan mendapat pengalaman yang tidak ternilai setelah mengunjungi Malaysia. Oleh itu, kerajaan hendaklah menjaga destinasi tersebut dengan menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung, terutama pelancong asing.

Petikan B

Keistimewaan alam semula jadi di Malaysia menjadi daya penarik pelancong asing ke negara ini. Pulau-pulau di Malaysia, misalnya Pulau Sipadan, Pulau Redang, dan Pulau Tioman mengandungi terumbu karang yang menarik. Di sini, pelancong boleh menyelam skuba, memancing, dan bersantai di pantai. Malaysia juga memiliki Taman Negara, iaitu antara hutan hujan tropika yang tertua di dunia. Hutan tersebut menjadi santuari kepada beratus-ratus spesies burung, kupu-kupu, serangga, dan ikan. Di sini juga terdapat pokok tualang, pokok meranti, dan pokok gaharu, iaitu sumber penghasilan air wangi. Selain dapat memerhatikan hidupan liar dan burung, pelancong boleh melawat perkampungan orang asli.


5 KESIMPULAN KARANGAN

Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut.

· Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan

· Masukkan peribahasa, cogan kata, statistik, pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan

· Bebas daripada kesalahan bahasa

KESIMPULAN

SENTUH ISU SOALAN à ULAS ISI à BERIKAN PANDANGAN

Lihatlah contoh kesimpulan karangan tentang kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.

Kesimpulannya, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka. Melalui aktiviti tertentu, pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah. Selain itu, generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. Oleh sebab itu, Menteri Pelajaran Malaysia, Dato’ Hishamudin Tun Hussein pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Category: | 0 Comments